REGULAMIN

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Firma "BALTIC HOME" sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Uzdrowiskowej 11/3 działając na podstawie umowy z Właścicielem lokalu mieszkalnego/pensjonatowego, zwanego apartamentem, świadczy usługi w zakresie obsługi całorocznej oraz organizacji wynajmu tego apartamentu na krótkotrwałe pobyty turystyczne Gościom/Klientom.
 2. Firma "BALTIC HOME" sp. zo.o. jest przed Gośćmi/Klientami stroną w sprawach usługi wynajmu.
 3. Firma "BALTIC HOME" sp. z o.o. świadczy we własnym imieniu usługi marketingowe, reklamowe i informacyjne oraz usługi sprzątania i całorocznej opieki nad powierzonymi lokalami

INFORMACJE DLA KLIENTA/GOŚCIA

Użyte określenia oznaczają:

 • GOŚĆ/KLIENT - osoba dokonująca rezerwacji i następnie klient firmy "BALTIC HOME" sp. z o.o.
 • WYNAJMUJĄCY - BALTIC HOME sp. z o.o. świadczący usługę wynajmu .
 • B.H. - firma "BALTIC HOME" sp. z o.o.

Zapoznanie się Klienta/Gościa z poniższymi informacjami, oraz akceptacja ich treści jest niezbędna do realizacji usługi.

 1. ZASADY REZERWACJI
  • aktualna oferta dostępnych do wynajęcia apartamentów znajduje się na stronie internetowej www.baltic-home.pl , oraz w innych materiałach informacyjnych wydawanych przez B.H.
  • po zapoznaniu się z ofertą Klient/Gość uzgadnia z B.H. telefonicznie, pocztą elektroniczną lub tradycyjną szczegóły co do terminu oraz ceny wykonania usługi. W tym momencie następuje wstępna rezerwacja apartamentu
  • w ciągu następnych 48 godzin Klient/Gość otrzyma faxem, e-mailem lub pocztą Formularz Zamówienia. Przesłany przez B.H. formularz będzie zawierał zapisy dotyczące uzgodnionego apartamentu, terminu rezerwacji oraz ceny za usługę. Od tego  momentu, Klient/Gość jest zobowiązany w przeciągu 3 dni (jeśli nie ustalono inaczej ) wypełnić formularz i wpłacić zaliczkę w wysokości podanej w formularzu na podane konto bankowe Wynajmującego. Kwota ta będzie stanowić zadatek na wykonanie usługi wynajmu. Kopię wypełnionego formularza, oraz kopię dokonanej wpłaty Klient/Gość przesyła do biura B.H.
  • w dniu otrzymania w/w dokumentów B.H. telefonicznie, faxem lub e-mailem potwierdza przyjęcie rezerwacji końcowej
  • przekroczenie wyznaczonego terminu wpłaty zadatku może spowodować anulowanie wstępnej rezerwacji, przy czym jeżeli rezerwacja została anulowana, a Klient/Gość dokonał wpłaty po terminie, zostanie On o tym poinformowany, a zadatek po potrąceniu kosztów operacyjnych w wysokości 60,00 zł. zwrócony w ciągu 7 dni na konto wpłacającego.
  • Formularz Zamówienia wraz z wpłatą zadatku jest dla Gościa/ Klienta potwierdzeniem zawarcia umowy z B.H.
  • pozostałą do rozliczenia należność za pobyt Klient/Gość wpłaci najdalej w dniu przyjazdu przelewem na konto Właściciela lub gotówką w biurze B.H.
  • w sezonie A rezerwacje są przyjmowane wyłącznie na pełne tygodnie ( od soboty ). Istnieje możliwość rezerwacji apartamentu na okres poniżej tygodnia przy dopłacie 50% ceny podstawowej wynajmu.
  • w sezonach B i C istnieje możliwość rezerwacji apartamentu na okres poniżej tygodnia, ale w tych przypadkach cena za dobę może wzrosnąć o czym Klient/Gość zostanie poinformowany na wstępie
 2. ZMIANA REZERWACJI
  • chęć zmiany w dokonanej rezerwacji, Gość powinien zgłosić na piśmie do siedziby B.H., z tym, że o ile zmiana ma dotyczyć terminu pobytu w apartamencie, należy ją zgłosić nie później niż na 30 dni przed wyznaczoną w zamówieniu datą przyjazdu
  • przy zachowaniu powyższego, B.H. rozpatrzy proponowane zmiany i o decyzji poinformuje Gościa na piśmie
  • w przypadku gdy zmiana w dokonanej rezerwacji nie jest możliwa, pozostaje ona w mocy
 3. ANULOWANE REZERWACJI
  • w przypadku anulacji do 30 dni przed terminem przyjazdu Gość ponosi koszty operacyjne w wysokości 150,00 zł.
  • w przypadku anulacji do 14 dni przed terminem przyjazdu Gość ponosi koszty wpłaconego zadatku
  • przy anulacji poniżej 14 dni przed ustalonym terminem przyjazdu, Gość ponosi koszty w wysokości 60 % wartości zamówienia
  • przy anulacji w dniu przyjazdu lub przy braku anulacji, Gość zobowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty za pobyt w rezerwowanym terminie
  • możliwość przeprowadzenia anulacji bez ponoszenia przez Gościa obciążeń, istnieje jedynie w sytuacji gdy Gość wskaże nowego Klienta na ten sam apartament i w tym samym terminie. W takim przypadku Gość otrzyma zwrot wpłaconego zadatku, z potrąceniem kosztów operacyjnych w wysokości 150,00 zł, nie wcześniej niż 7 dni po zakończeniu wynajmu osoby wskazanej
  • w każdym przypadku anulacja zostanie potwierdzona przez B.H. na piśmie
 4. CENY

Podana w opisie apartamentu cena jest ceną brutto i obejmuje:

 • pobyt w apartamencie maksymalnej ustalonej dla niego ilości osób za jedną dobę przy czasie najmu minimum jednego tygodnia
 • koszt zużytych przez Gości mediów (energia, woda, gaz, ogrzewanie), o ile nie jest to zużycie w wyraźnym stopniu nadmierne
 • zmianę pościeli i ręczników dla każdego z Gości przy pobycie dłuższym niż 7 dni
 • koszt sprzątania serwisowego przy pobycie dłuższym niż 7 dni
 • koszt rezerwacji

Podana cena nie obejmuje:

 • opłaty za sprzątanie końcowe
 • opłaty klimatycznej (6,20 zł za każdą osobę, za dzień)
 • ewentualnego wynajmu miejsca parkingowego, lub w garażu podziemnym
 1. PRZYJAZD I WYJAZD GOŚCI, KAUCJA
  • o ile nie zapadną inne uzgodnienia, Gości oczekujemy pierwszego dnia pobytu od godziny 17:00 w biurze B.H. w Świnoujściu przy ul. Uzdrowiskowej 11/3
  • Gość wspólnie z przedstawicielem B.H. uda się do apartamentu i na miejscu dokona jego przyjęcia, m.in. poprzez sprawdzenie stanu zastanego ze spisem inwentarza
  • opuszczenie apartamentu przez Gości powinno nastąpić ostatniego dnia pobytu, do godziny 11:00.
  • istnieje możliwość ustalenia innych godzin przyjazdu i wyjazdu Gości
  • B.H. pobierze od Gościa kaucję w wysokości podanej przy opisie apartamentu, lub ustalonej w inny sposób. Kaucja zostaje pobrana pierwszego dnia i zwrócona Gościowi ostatniego dnia pobytu, po przyjęciu apartamentu bez uwag
 2. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CZASIE POBYTU GOŚCI
  • przy każdym opisie apartamentu znajdują się wskazania B.H. m.in. co do maksymalnej dopuszczalnej ilości osób mogących mieszkać w apartamencie, dopuszczalności przebywania w nim zwierząt oraz palenia tytoniu. Każdy z Gości zobowiązuje się do przestrzegania tych zaleceń, poszanowania mienia Właścicieli oraz przestrzegania ogólnie przyjętych zasad porządku publicznego
  • w przypadku przekroczenia ilości zamieszkujących osób, stwierdzenia dewastacji lub rażącego naruszania porządku publicznego, B.H. ma prawo i obowiązek interweniować, aż do natychmiastowego zerwania umowy włącznie
  • Gość zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia apartamentu, przez co jest rozumiane dokładne zamykanie drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczeniu oraz staranne przechowywanie kluczy bez dostępu do nich osób postronnych
  • jeżeli w trakcie pobytu Gościa dojdzie z jego winy do uszkodzenia lub zaginięcia części wyposażenia apartamentu, B.H. zobowiązany jest dochodzić od Gościa pokrycia strat.
  • wcześniejszy, nie uzgodniony wyjazd Gościa bez przekazania apartamentu przy udziale przedstawiciela B.H., może spowodować roszczenia ze strony B.H.
  • w czasie pobytu Gość będzie jedynym użytkownikiem apartamentu. Dlatego w normalnym trybie przedstawiciel B.H. przybędzie do apartamentu jedynie na wezwanie i w obecności Gościa ( w tym także do sprzątania i wymiany pościeli w trakcie pobytu )
  • Gość ma możliwość zgłaszania przedstawicielom B.H. wszelkich spraw związanych z pobytem, w tym również ewentualnych szkód i awarii osobiście w biurze firmy lub pod numerem telefonu przekazanym w dniu przyjazdu
  • jeżeli w czasie pobytu będą Państwo niezadowoleni z jakości usług, lub z jakiegokolwiek innego powodu zależnego od B.H., prosimy natychmiast ten fakt zgłosić abyśmy mogli rozwiązać zaistniały problem
 3. POUFNOŚĆ DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA/GOŚCIA
  • dane osobowe Klienta/Gościa zostaną należycie zabezpieczone i wykorzystane przez B.H. wyłącznie dla potrzeb świadczenia usługi
 4. REKLAMACJE
  • Wszelkie reklamacje można zgłaszać na adres mailowy biuro@baltichome.pl z dopiskiem "Reklamacja". Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia.

ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO ŚWINOUJŚCIA PRZEZ CAŁY ROK
I ŻYCZYMY WSPANIAŁEGO URLOPU NAD MORZEM

kontakt rezerwuj